Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

29.10.2019

12 lat wspieramy rozwój Małopolski

Podsumowanie działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
                                                                                                              

Dzisiaj mija 12 lat utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości!

Już od 12 lat aktywnie wspieramy rozwój Województwa Małopolskiego poprzez efektywne wykorzystywanie środków z programów regionalnych. Za pośrednictwem MCP pieniądze trafiają do firm, a także podmiotów, które troszczą się o dobrą jakość edukacji oraz spójność społeczną w regionie (m.in. gmin, powiatów, organizacji pozarządowych).

Grafika promująca działania MCP

Nasze początki - działania MCP w perspektywie 2007-2013

W latach 2007-2013 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało II Oś Priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - "Gospodarkę Regionalnej Szansy". 
 
Na realizację działań z Gospodarki Regionalnej Szansy przeznaczono łącznie alokację w wysokości 163 708 698 euro. W ramach programu MCP ogłosiło łącznie 27 konkursów, w ramach których złożono 4 055 wniosków na wartość dofinansowania z EFRR ponad 291 mln euro, co przekroczyło założoną alokację prawie dwukrotnie. Również wartość wniosków wybranych do dofinansowania (prawie 200 mln EUR) przekroczyła zakładaną alokację. Wartość umów w przeliczeniu na euro wniosła 163,52 mln, co stanowi 99,9% wykorzystania alokacji
 
Wsparcie kierowane było głównie do przedsiębiorców z sektora MŚP, realizujących projekty inwestycyjne, badawcze, wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie otrzymały również instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi dla przedsiębiorców z Małopolski.
 
Powyższe działania służyły stworzeniu dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w regionie. Dokonane inwestycje wzmocniły konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw oraz wsparły ich innowacyjność, o czym świadczą poniższe wyniki.

Grafika promująca rezultaty działań MCP 2007-2013

Rozwijamy się - działalność MCP w perspektywie 2014-2020

Obecnie realizujemy zadania dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO), już nie tylko w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, ale również instrumentów finansowych, polityki społecznej i edukacji, dysponując kwotą ponad 876 mln euro.
 
W Programie Regionalnym ogłosiliśmy już 84 nabory, w których złożono ponad 4,4 tys. wniosków o wartości dofinansowania prawie 6,7 mld PLN. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania ponad 2 tys. wniosków o wartości 3,3 mld PLN. Wartość zawartych umów wyniosła prawie 2,8 mld zł, co stanowi ok. 62% alokacji na działania realizowane przez MCP.
 
Podejmowane przez nas działania przynoszą konkretne efekty. Już ponad 2 tys. przedsiębiorstw otrzymało wsparcie „szyte na miarę”, zaprojektowane tak, aby stanowić odpowiedź na potrzeby rozwojowe danej firmy. Poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy wdrożyli ponad 530 innowacji produktowych, procesowych oraz nietechnologicznych. Sukcesem jest także zacieśnienie współpracy firm z jednostkami naukowo-badawczymi, które obecnie występuje w odniesieniu do kooperacji pomiędzy 175 podmiotami relacji nauka-biznes.
 
Bardzo dobrze prezentują się także efekty realizacji działań ukierunkowanych na zwiększenie promocji międzynarodowej MŚP. Małopolscy przedsiębiorcy nawiązali ponad 15 tys. kontaktów biznesowych, podpisano prawie 1,5 tys. zagranicznych kontraktów handlowych. Małopolskie firmy podbijają rynki międzynarodowe uczestnicząc w wielu targach i konferencjach, głównie w Europie i Azji. Z dalszych kierunków wybierają promocję na rynkach w Ameryce Północnej (USA, Meksyk), Ameryce Południowej (Brazylia, Kolumbia), Afryce (RPA) oraz Australii.
 
Wsparciem objęto ponad 15,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 8,8 tys. osób skorzystało z szeroko pojętych usług społecznych. Wsparcie skierowano także do 892 podmiotów ekonomii społecznej.

Dzięki realizowanym projektom dofinansowano 3,5 tys. miejsc wychowania przedszkolnego, a z dodatkowych zajęć skorzystało 5,8 tys. przedszkolaków.

Ponad 49,3 tys. uczniów miało szansę rozwinięcia kompetencji kluczowych, natomiast 2,1 tys. uczniów uzyskało stypendium w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Wsparto także 3,9 tys. nauczycieli.

Ze wsparcia edukacyjnego skorzystało 13,1 tys. osób dorosłych, głównie były to osoby o niskich kwalifikacjach. Ponad 20,9 tys. uczniów szkół zawodowych skorzystało z pozaszkolnych form kształcenia,  a niemal 7,2 tys. uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy. Było to możliwe dzięki utworzeniu 49 Centrów Kompetencji Zawodowych.

Najważniejsze rezultaty RPO WM 2014-2020
Grafika promująca rezultaty działań MCP z RPO WM 2014-2020

Fundusze unijne - to jeszcze nie wszystko

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaangażowane jest także w inne projekty i inicjatywy służące wsparciu przedsiębiorczości. We wrześniu bieżącego roku rozszerzyliśmy po raz kolejny swoją działalność inaugurując rozpoczęcie pracy Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
 
Powołany zespół stanowi część ważnego przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie pn. EkoMałopolska – będącego kompleksowym programem na rzecz poprawy jakości środowiska.
Ekodoradca to partner każdego przedsiębiorcy, który zainteresowany jest rozwojem firmy zgodnie z obowiązującymi trendami oraz przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Ekodoradca to praktyczny przewodnik po meandrach proekologicznych rozwiązań oraz zasobach wiedzy i informacji w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16