Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

02.08.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.03.00 Typ A

W dniu 30 lipca 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1347/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 421 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 73 KB) )
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 177 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 227)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (.doc, 78) (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020).

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.docx, 261 KB)
Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 370 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16