Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.09.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.02


W dniu 12 września 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1487/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 390 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 61 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 182 KB)

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 390 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 61 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 182 KB)
 
Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego
Załącznik nr 3 do uchwały - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 188 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 390 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały – Harmonogram płatności (.xlsx, 61 KB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 2 MB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16