Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

19.10.2016

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.01.02

IW dniu 3 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała 1615/16 ZWM w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Informujemy o możliwości pobrania zaktualizowanych wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
 

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatnościUmowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT


Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16