Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.02.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.02

W dniu 8 lutego 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zgodnie z § 13 pkt 5 umowy o dofinansowanie projektu przekazujemy Instrukcję oznakowania miejsca, w którym jest realizowany Projekt 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 412,12 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 93,58 KB)
Załącznik nr 5 do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc, 248,50 KB)
Załącznik nr 6a do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 1,6 MB)

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 412,12 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 93,58 KB)
Załącznik nr 5 do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (248,50 kb)
Załącznik nr 6a do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 1,6 MB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 5,83 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 78,53 KB)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16