Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

24.02.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

W dniu 23 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 266/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16