Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10.10.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1811/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:
 
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 451 KB)
Załącznik nr 4 do umowy– Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 179 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 263 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020), (.doc, 58 KB)

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.docx, 216 KB)
Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 370 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 412 KB)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16