Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.02.2019

​Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.1.5 Typ C

W dniu 12 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 196/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 624 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xslx, 73 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 177 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 343 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 78 KB)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16