Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.10.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

W dniu 8 października 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 1809/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 423 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx,75 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 181 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 142 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020), (.doc, 59 KB)

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.doc, 331 KB)
Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 264 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 412 KB)

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem porozumienia o dofinasowanie projektu, którego Beneficjentem jest Państwowa Jednostka Budżetowa:

Załącznik nr 3 do porozumienia – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 423 KB)
Załącznik nr 4 do porozumienia – Harmonogram płatności (.xlsx, 75 KB)
Załącznik nr 5 do porozumienia – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 182 KB)
Załącznik nr 6 do porozumienia – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 142 KB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 KB)

Umowa partnerska:
Wzór umowy o partnerstwie (.doc, 329 KB)
Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 264 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16