Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.01.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.02.01 Typ B

W dniu 22 stycznia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 81/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca
 
Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem
nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020)


Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16