Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

07.02.2019

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.1 Typ C

W dniu 5 lutego 2019 r. została podjęta Uchwała Nr 146/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 372 KB),
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB),
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT  (.docx, 179 KB),
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 140 KB),

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 57 KB),

Załącznik 1 ab do dokumentów do umowy – Oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (.docx, 23 KB),

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 328 KB),

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 78 KB).
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16