Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.11.2016

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.2C

W dniu 3 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała Nr 1624/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, typ
C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności

Wzór umowy partnerskiej
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16