Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.12.2015

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1783/15 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-019/15 dla Działania 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:
Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu:

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Harmonogram płatności

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16