Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.03.2016

Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.03.00-IP.01-12-003/16 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” dla Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i może zostać skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16