Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

16.03.2016

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach konkursu RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków, termin oceny formalnej zostaje przedłużony z 45 do 57 dni (tj. o 12 dni), z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej to  kwiecień 2016 r.

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16