Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.09.2019

Komunikat dotyczący zwrotu środków w ramach Osi 9 i 10 RPO WM 2014-2020

Po zakończeniu projektu w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w umowie o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową oraz zwrócić na właściwe konta niewykorzystane w projekcie środki. Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu.
 

Odpowiednie kwoty należy zwrócić na rachunek bankowy o numerze 02 1020 2892 0000 5102 0667 3679.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16