Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

15.05.2019

Małopolska Nagroda Gospdarcza 2019

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej, honorowego wyróżnienia corocznie przyznawanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych przedsiębiorców naszego Regionu.

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana przedsiębiorcom Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
  • - mały przedsiębiorca,
  • - średni przedsiębiorca,
  • - duży przedsiębiorca.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach filmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody (.docx, 23 KB) w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej (.pdf, 94 KB) do 23 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 
lub składać w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Osoba do kontaktu: Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl

Plakat promujący Małopolską Nagrodę Gospodarcza 2019
www.businessinmalopolska.pl
www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

Laureaci Nagrody zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.malopolska.pl oraz www.businessinmalopolska.pl).

Małopolska Nagroda Gospodarcza to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń naszego Regionu, a laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję naszego Regionu na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że Małopolska dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16