Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

16.09.2015

Modele mieszkań wspomaganych – informacja dla Wnioskodawców Poddziałania 9.1.1 RPO WM

Zgodnie z podrozdziałem 2.4 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.1 RPO WM 2014 – 2020  w przypadku, gdy w ramach projektu będzie realizowane wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym adresowanych do osób chorujących psychicznie oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, IOK rekomenduje, aby wsparcie to było realizowane zgodnie z modelami dostępnymi poniżej.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16