Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

18.06.2015

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dokument posiada statut wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM  został wydany na podstawie art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z poźn. zm). Dokument określa zasady kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawiera katalog specyficznych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla działań i podziałań RPO WM 2014 -2020.

 

Plik do pobrania:

 

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16