Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.08.2019

Rewitalizacja miast i odnowa obszarów wiejskich? Tak! To możliwe dzięki Małopolskiej Pożyczce!

Jeśli Państwa instytucja podejmuje inwestycje w miastach i na obszarach wiejskich, warto poznać szczegóły pożyczki na rewitalizację w naszym regionie!

Kto może skorzystać?
 • - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • - instytucje kultury,
 • - osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • - partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • - parki narodowe i krajobrazowe,
 • - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • - inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • - szkoły wyższe,
 • - przedsiębiorcy,
 • - administracja rządowa.
Dlaczego warto?
 • - Wartość pożyczki może wynieść od 300 tys. do 15 mln zł!
 • - Warunki korzystniejsze niż rynkowe.
 • - Oprocentowanie od 0,75% w skali roku!
 • - Ustalone oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 • - Okres spłaty: do 20 lat.
 • - Karencja w spłacie: do 6 miesięcy.
 • - Brak prowizji i innych opłat.
 • - Wkład własny - 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).
Co można sfinansować?
 • - przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, np. żłobki, szkoły, świetlice, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kultury;
 • - budowę obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
 • - działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;
 • - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, np. place, skwery, parki, drogi rowerowe;
 • - modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
 • - modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym modernizację energetyczną budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
Ważne: Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji danej gminy problemów społecznych.
 
Gdzie można uzyskać pożyczkę?
Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio zajmują się udzielaniem pożyczek są należące do konsorcjum:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.
Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej „Małopolskiej pożyczki

Pożyczki są udzielane przez Pośrednika na bieżąco. Warto z nich skorzystać!
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16