Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.10.2019

Sieć współpracy - stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych

Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs dotacji pn. Wsparcie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju (dzisiejsze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Konkurs dotacji, polegał na nawiązaniu współpracy w zakresie koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi RPO, Instytucjami Pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS oraz partnerami, które funkcjonują w otoczeniu obszarów interwencji funduszu. Celem działalności sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub upraszczającego wdrażanie EFS.

Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Lider wraz z czterema partnerami krajowymi oraz jednym partnerem zagranicznym:
  • - IZ RPO z województwa pomorskiego,
  • - IZ RPO z województwa kujawsko-pomorskiego,
  • - IZ RPO z województwa małopolskiego,
  • - IZ RPO z  województwa lubelskiego,
  • - AWO Bezirksverband Potsdam e.V,
w wyniku podpisanej umowy dotacji (DZFIBDG-III-POWER-9/18) przystąpili do realizacji Sieci Współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”.

Stawka jednostkowa ma zastosowanie dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczących działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Wprowadzenie stawki jednostkowej przyczyni się do ułatwienia beneficjentom przygotowania budżetu, rozliczania kosztów usług opiekuńczych oraz umożliwi efektywniejszą realizację planowanych do osiągnięcia  rezultatów, założonych w ramach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano 7 spotkań partnerskich. Pięć spotkań u partnerów krajowych, jedno spotkanie u partnera zagranicznego oraz seminarium upowszechniające u Lidera.

Podczas spotkań opracowano katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora. Stawkę jednostkową w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora opracowano dla każdego z 5 województw biorących udział w projekcie.

Lider inicjatywy tj. Województwo Śląskie przetestuje wypracowane rozwiązanie  w ramach  konkursu nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19  ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/456.

Opracowane w ramach sieci współpracy stawki jednostkowe zostaną przekazane również Instytucji Koordynującej EFS w celu umożliwienia  upublicznienia i upowszechnienia wśród pozostałych Instytucji Zarządzających RPO.

Wartością dodaną inicjatywy jest zwiększenie wiedzy i kompetencji u przedstawicieli sieci współpracy, w zakresie wystandaryzowania katalogu usług opiekuńczych w świadczonych usługach społecznych współfinansowanych z EFS oraz utworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi, w zakresie wypracowania katalogu usług opiekuńczych, stanowiących instrukcje dla Wnioskodawców aplikujących o środki EFS w ramach RPO 2014-2020.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16