Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

24.02.2016

Unijna pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Już 26 lutego br. zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ukierunkowany na wsparcie osób i ich rodzin - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tym razem o środki mogą starać się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły, ochotnicze hufce pracy, ale także przedsiębiorcy.
 
Nabór wniosków rozpocznie się w marcu b.r. i będzie trwał miesiąc. Na realizację projektów przeznaczono ponad 13,5 mln € z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie maksymalnie 95%. Pozostała część to tzw. wkład własny. Wartość realizowanych projektów to co najmniej 50 tys. zł. Podmiot składający wniosek powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego.
 
Do kogo trafi wsparcie?
Odbiorcami wsparcia w realizowanych projektach mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane więc będzie do  osób, które ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność, sytuację rodzinną czy materialną nie mogą być uczestnikami ważnych aspektów życia społecznego, a także ich najbliższego otoczenia. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą mieć osoby dotknięte problemem niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi. Premiowane będą także projekty adresowane do mieszkańców powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.
 
Na co można uzyskać dofinansowanie?
Skuteczne wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zależy od dokładnego rozpoznania ich potrzeb i problemów, jak i od możliwości zaoferowania kompleksowego wsparcia. W ramach konkursu dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty z zakresu tzw. aktywnej integracji, zakładające realizację programów na rzecz aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zarówno w wymiarze społecznym, jak i zawodowym. Celem aktywnej integracji jest przywrócenie społeczeństwu osoby dotkniętej wykluczeniem poprzez zastosowanie narzędzi integracji o charakterze zarówno zatrudnieniowym, jak i społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.
Wśród metod aktywnej integracji będzie można wymienić wiele działań jak np. staże, praktyki zawodowe, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, poradnictwo psychologiczne, usługi asystenckie i wiele innych. Różnorodne spektrum pomocy pozwoli na aktywną integrację ze społeczeństwem szerokiego grona osób wykluczonych, nie tylko bezrobotnych, ale także min. bezdomnych, osób opuszczających zakład karny, wychowanków pieczy zastępczej oraz osób niesamodzielnych.
 
Informacje o naborze
Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO.
Dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie www.rpo.malopolska.pl.
 
Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:
Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl
 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel.(12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16