Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.10.2015

Unijne środki dla małopolskiej przedsiębiorczości

Przez najbliższe pięć lat do Małopolski trafi w sumie blisko 3 mld euro. Z tej kwoty aż 876,7 mln euro przeznaczonych zostanie na rozwój przedsiębiorczości. Na jakie konkretnie działania przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać unijne wsparcie dzięki RPO WM 2014-2020?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) przewiduje pomoc dla przedsiębiorców w ramach osi priorytetowych:

I oś priorytetowa – Gospodarka wiedzy

Wszystkie działania w ramach I osi priorytetowej mają na celu wsparcie przedsiębiorczości, czy to poprzez działania skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców – na badania i rozwój firm (190 mln euro), czy też na projekty rozwijające infrastrukturę B+R w sektorze jednostek naukowych (60 mln euro).  Warto zwrócić uwagę, że w ramach tej osi wspierane będą projekty zmierzające do podniesienia innowacyjności małopolskiej gospodarki.

Łącznie na te działania przeznaczono 250 mln euro.

III oś priorytetowa – Przedsiębiorcza Małopolska

Wsparcie dla przedsiębiorczości w ramach osi będzie skupiało się na wzmocnieniu fundamentów przedsiębiorczości. W tym celu o dofinansowanie będą mogły starać się projekty z zakresu rozwoju stref aktywności gospodarczej, promocji postaw przedsiębiorczości i potencjału instytucji otoczenia biznesu. Podejmowane będą działania na rzecz umiędzynarodowienia naszej gospodarki. Przedsiębiorstwa będą mogły również starać się o dotacje i pożyczki na inwestycje.

Łącznie na te działania przeznaczono 240 mln euro.

IV oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna

Głównym celem działania 4.2 – Eko-przedsiębiorstwa, skierowanego dla MŚP w naszym regionie,  jest wspieranie proekologicznych rozwiązań w małopolskich firmach.

Na to działanie przeznaczono 19 mln euro.

VI oś priorytetowa – Dziedzictwo regionalne

Głównym celem działania 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach naturalnych i przestrzennych, co przełoży się na stopniowy wzrost zatrudnienia oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Działanie jest skierowane m.in. do przedsiębiorców z branży turystycznej.

Na to działanie przeznaczono 80 mln euro.

VIII oś priorytetowa – Rynek pracy

Wszystkie działania w ramach osi mają na celu wsparcie przedsiębiorczości – m.in. poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych, wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, łączenie życia zawodowego z rodzinnym, polepszenie kompetencji zawodowych kadr oraz wydłużanie aktywności zawodowej.

Łącznie na te działania przeznaczono 270,7 mln euro.

IX oś priorytetowa – Region spójny społecznie

Głównym celem działania 9.3 – Wsparcie ekonomii społecznej, jest zwiększenie zatrudnienia w tym sektorze. W ramach działania przewidziano realizację przedsięwzięć wspierających rozwój ekonomii społecznej, a w konsekwencji stworzenie szans na aktywizację, usamodzielnienie oraz integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.

Na to działanie przeznaczono 17 mln euro.

 

Środki na rozwój przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
 
I oś priorytetowa – Gospodarka wiedzy 250 mln euro
III oś priorytetowa – Przedsiębiorcza Małopolska 240 mln euro
IV oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna 19 mln euro
VI oś priorytetowa – Dziedzictwo regionalne 80 mln euro
VIII oś priorytetowa – Rynek pracy 270,7 mln euro
IX oś priorytetowa – Region spójny społecznie 17 mln euro
Suma: 876,7 mln euro
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16