Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.12.2015

Wybór projektów OPS/PCPR – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12/007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 22 grudnia 2015 roku uchwałą nr 1784/15 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach I rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.
 
Załącznik:

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16