Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

17.09.2018

Wziąłeś zaliczkę na realizację projektu? Uważaj, by nie zapłacić z konta projektu za inne wydatki! Grożą za to bardzo poważne konsekwencje!

Realizując projekty unijne beneficjenci często cieszą się z możliwości otrzymania zaliczki. Jednak jej rozliczenie wymaga bardzo dużej uwagi.

Zgodnie z przepisami, każda, nawet drobna pomyłka w przelewie z konta projektowego na wydatek inny niż związany z projektem skutkuje naliczaniem odsetek za czas od przekazania zaliczki do zwrotu środków na konto instytucji, która zaliczkę przekazała! Nawet jeśli pomyłka zostaje naprawiona tego samego dnia (przelew refundacyjny z konta instytucji na konto projektowe), karą są odsetki liczone za cały okres od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu środków na konto instytucji przekazującej dotację!

Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych, nie przewidział możliwości rozróżnienia oczywistych omyłek od prób celowego wykorzystania pieniędzy projektowych na inne cele i pewnego sposobu na „kredytowanie” własnych zobowiązań.

Zatem, jeśli nawet błąd w przelewie środków został naprawiony w przeciągu 10 minut, odsetki będą musiały być naliczone od dnia przekazania zaliczki aż do dnia zwrotu środków na rachunek instytucji, która przekazała zaliczkę.

Jeśli popełniłeś taki błąd, jak najszybciej skontaktuj się więc z instytucją rozliczającą zaliczkę i ustal sposób postępowania pozwalający na jak najszybsze zakończeniu biegu terminu naliczania odsetek! Zwrot na konto projektu nie przerywa biegu tego terminu!
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16