Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

07.08.2018

Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1394/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
 
Zmiany w powyższym dokumencie wynikają ze złożenia w konkursie wniosku, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, co spowodowało konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami.
 
Ponadto wprowadzane zostały zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów Regulaminu konkursu, wzoru formularza wniosku (Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu), Regulaminu korzystania z systemu e-RPO (Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu),  wzoru umów o dofinansowanie (Załączników odpowiednio nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu), wzoru umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu) oraz oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Jednocześnie dokonano zmian redakcyjnych oraz porządkowych wynikających ze zmian, o których mowa powyżej.
 
Poniżej do pobrania:
Uchwała nr 1394/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. (.pdf 302 KB)

Przejdź do pełnej treści ogłoszenia o konkursie

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16