Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28.03.2019

Zmiana Regulaminu konkursu do Działania 9.3 Typ A

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 493/19 z dnia 28 marca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiany zostały wprowadzone we wzorach umów o dofinansowanie, stanowiących załączniki 7 i 8 do Regulaminu konkursu. Zmiany polegają na przeformułowaniu zapisów dotyczących wymaganego zabezpieczenia w umowach o dofinansowanie, poprzez zastosowanie minimalnej wartości procentowej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wysokości 100% najwyższej transzy dofinansowania, wskazanej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

 Poniżej:

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16