Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.03.2018

Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” – nr konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17.


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 493/18 z dnia 22 marca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oraz Wzoru umowy o dofinansowanie.
 

Poniżej, w plikach do pobrania:
 

1)      zmieniony Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu);

2)      zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu), w tym także:

a)     załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności,

b)     załącznik nr 5 do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca,

c)     załącznik nr 6 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,

d)    załącznik nr 7 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa,

e)    załącznik nr 8 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16