Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

25.03.2016

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 marca 2016 r., uchwałą nr 435/16 dokonał zmiany:
-  wzoru załącznika nr 1 c do wniosku o dofinansowanie pn. „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”, w związku z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3 do Regulaminu): Wnioskodawca posiadający status średniego przedsiębiorstwa ma obowiązek załączenia do wniosku o udzielenie pomocy publicznej, sprawozdań finansowych sporządzonych za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
- zmiany w zakresie treści Regulaminu konkursu: zmiana dotyczy okresu realizacji projektu i ma na celu doprecyzowanie zapisów dokumentacji konkursowej. 

Uchwała Nr 435/16 Zarzadu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 r.

Regulamin konkursu - obowiązujący od 25 marca 2016 r., aktualny

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3 do Regulaminu) - obowiązująca od 25 marca 2016 r., aktualna

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzoru załącznika nr 1 c do wniosku o dofinansowanie) - obowiązujący od 25 marca 2016 r., aktualny
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16