Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.05.2019

Zmiana regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych w ramach osi 1,9,10

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 851/19 z dnia 21 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
 
Zmianie uległ:
Rozdział III, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 2, który otrzymał następujące brzmienie:
„ Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:  
  1. w przypadku uczniów klas 5-7 szkół podstawowych: 400,00 zł brutto;
  2. w przypadku uczniów klas 8 szkół podstawowych: 500,00 zł brutto;
  3. w przypadku uczniów gimnazjum: 500,00 zł brutto;
  4. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 600,00 zł brutto;
  5. w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 600,00 zł brutto.”

Rozdział V, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 8 ppkt 3, który otrzymał następujące brzmienie:
 
„Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 godzin.
W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium wynosić może minimalnie 1 500,00 zł brutto, a maksymalnie 2 300,00 zł brutto.
W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego,
o którym mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b), wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika
z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki.”
Zmiana w zakresie miesięcznej kwoty stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest konsekwencją reformy systemu oświaty i wynika z przyjętego do realizacji od roku szkolnego 2018/2019 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zmiana w zakresie miesięcznej kwoty stypendium za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym jest konsekwencją wzrostu średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór projektu pozakonkursowego. Aktualizacja wysokości stypendium ma na celu dostosowanie stawek do obecnej sytuacji na rynku pracy, uatrakcyjnienie oferty stypendialnej w projektach i umożliwienie racjonalnego wykorzystania powstałych w projektach oszczędności na organizację wysokiej jakości praktyk i staży.

Poniżej, w plikach do pobrania: Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 dostępny na stronie: www.rpo.malopolska.pl.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16