Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.04.2019

Zwiększenie alokacji w konkursie do Poddziałania 3.3.2

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 710/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 5 352 332,49 PLN na 9 482 427,64 PLN. 
 

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm. 
 

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu uwzględniający zmianę:

Regulamin konkursu - obowiązujący od 1 maja 2019 r. (.pdf, 727 KB)

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie rpo.malopolska.pl.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16