Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizowane projekty

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2019-2020 - Pomoc Techniczna.

Cel główny: Cel projektu jest zgodny z celem głównym 13 osi priorytetowej czyli zapewnieniem skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez dwa 2 cele szczegółowe:
1. Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
2. Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.


Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia. Uczestnictwo jednostki w procesie informacji przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. wdrażanych działań w ramach programu oraz korzyści płynących w związku z ich realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 55.566.250,00  zł
Dofinansowanie projektu z UE: 47.231.312,00 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna.

Celem głównym projektu jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się osiągnięcie dwóch celów szczegółowych:
a) Zagwarantowanie maksymalnej efektywności i przejrzystości realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
b) Zapewnienie spójności systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.


Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki zarówno w zakresie zarządzania jak i certyfikacji. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020).
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.
Wartość projektu: 62.018.285,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 52.715.542,42 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla Małopolski na lata 2014-2020 znajdziesz na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawdź stronę www.rpo.malopolska.pl.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16